"Eco-friendly Ganesha booking will close on 20 the August 12. P.M. Booking at Exhibition center's will remain open subject to availability."
A+ R A-

~~ ß Þeer ieCesMee³e vece: ~~

He³ee&JejCe meeOekeÀ F&keÀes ÖeWÀ[ueer ieCesMe cetleea

F&éej efveefce&le He³ee&JejCeele meceleesuelee jeKeCes ns meJee¥®es Hejce keÀle&J³e Deens. ³ee®es efve³ece $eÝ‹eer-cegveeRveer Ie[efJeues Je DeeHeu³ee HetJe&peebveer l³eeb®es Heeueve kesÀues Je peleve keÀ©ve Heg{®³ee efHe{³eebvee osle jeefnues.

keÀeueeblejeves ne Jeejmee yeouel³ee HeefjefmLeleercegUs uegHleÒee³e: Peeuee Je De%eeveeves, DeveeJeOeeveeves efkebÀyengvee DeeUmeeves DeeHeCe F&éejefveefce&le He³ee&JejCe J³eJemLesle cees[lee Ieeleuee; HeefjCeeceer DeeHeu³ee®e ke=Àleerves DeeHeCe efJeHelleer DeJemLesÒele Jeeì®eeue keÀ© ueeieuees. megowJeeves peeie=le leb$e%eeveervee ³ee DeJemLes®eer JesUer®e peeCeerJe Peeueer Je He³ee&JejCeeuee yeeOekeÀ Jemletb®³ee JeeHeje®ee meKeesue DeY³eeme keÀ©ve DeMee yeeOekeÀ Jemletb®ee JeeHej pevelesves mJes®ísves JeieUtve ne OeeskeÀe ìeUeJee DeMeer keÀUkeÀUer®eer efJevebleer kesÀueer; ³ee®es ®eebieues HeefjCeece Deelee ¢<ìeslHelleerme ³esle Deensle.

Hueemìj Dee@HeÀ He@efjmeSsJepeer Mee[t®³ee ceeleerHeemetve cetleea yeveJeC³ee®³ee GHe¬eÀce mlegl³e Deens. keÀejCe Mee[t®³ee ceeleerHeemetve cetleea yeveefJeuesu³ee ieCesMecetleeA®es mecegêele, leueeJeele Je Jeenl³ee HeeC³eeefJemepe&ve lJeefjle Je ³eesi³e ÒekeÀejs nesles. ÞeerieCesMeeslmeJeeceO³es IejesIejer Je meeJe&peefvekeÀ efþkeÀeCeer cetleea DeeCetve l³eeceO³es ÒeeCeÒeefle<þe keÀ©ve, Hetpee-De®ee& keÀ©ve, efnbog Oece& Je mebmke=Àleer ³eeÒeceeCes efJeOeer kesÀues peeleele. Oece&Meem$eele meebefieleu³eeÒeceeCes cetleea®es HeeC³ee®³ee vewmeefie&keÀ m$eesleele efJemepe&ve keÀjeJes. ieCesMeeslmeJee®³ee keÀeUele kesÀuesu³ee Meem$eeskeÌle HetpeeefJeOeeRcegUs cetleeale ieCesMelelJe (ieCeHeleer®eer HeefJe$ekesÀ DeeefCe osJeHeCe ) ³esles. cetleea HeeC³eele efJemepe&ve kesÀu³eeves l³ee ieCesMelelJee®ee HeÀe³eoe meJee¥vee neslees. ÒeeCe iesuesu³ee Mejerje®es efJeefOeJele GllejkeÀe³e& Je DeiveermebmkeÀej kesÀues peeleele. lemes®e ns Deens. ne efJeOeer efnbog Oeefce&³eeb®³ee efpeJneȳee®ee Je Oeeefce&keÀ YeeJeveebMeer efveieef[le Demee Deens.

.

Eco Friendly Murti Locations

EXHIBITION CUM DELIVERY CENTERS

NORTH MUMBAI

VILE PARLE - Exhibition Open

Mrs Rashmi ( 11.00am - 7.00pm ) - Tel: 9892618372 / 8452070822
Mahila Adhar Kendra
Ground Floor Baba Gawde Hospital (Back side)
Opp. Vile Parle Station East

KANDIVALI WEST - Exhibition Opening 26th July

Mrs Megna - Tel: 9768826717
Mahila Adhar Kendra
Mahavir Nagar
Near Sachin Tendulkar Gymkhana

SOUTH MUMBAI

Ravindra Natya Mandir

Prabhadevi, Near Siddhivinayak Temple - Pickup & Exhibition on 23rd and 24th Aug 2017.

DELIVERY PICKUP CENTERS

CENTRAL MUMBAI - Only Pickup

GHATKOPAR CENTER

Center 1: Mrs Minal - 9323182638, RATAN Bldg, Opp One Up Show Room, Bhaveshwar Raod, Ghatkopar East, Next to State Bank of India.

Delivery Center of HyperCITY Stores.
hyper_logo
NirmalJyot Eco-Friendly Murthi will be available at the following HyperCity Outlets from 26th July. Delivery Timings 10:00am - 10:00pm
Mumbai - Vashi, Malad - Inborbit, Thane - Viviana , Panvel - Orion.
Book Online & Collect Facility Available at Mumbai Only.

For further inquiry email to Nirmaljyottrust@gmail.com

Eco-Friendly Devotees

join

Be Eco-friendly 2017 Initiative Supported by:-

mahamcgmshri-siddhivinayak-logo

Promoted by:-

nirmal